Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2008

Giới thiệu

Tính đến nay, sau gần 20 năm áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000, bộ tiêu chuẩn này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Năm 1995, Tập đoàn APAVE (Pháp) là đơn vị tiên phong đưa các giải pháp quản lý (chất lượng, môi trường, thử nghiệm không phá hủy, tư vấn giám định độc lập…) vào Việt Nam, trong đó có ISO 9000. Thực tiễn cho thấy, ISO 9000 đã góp phần không nhỏ làm thay đổi sự lãnh đạo và quản lý các doanh nghiệp, thay đổi tư duy quản lý, kinh doanh của nhiều chủ doanh nghiệp, họ đã có tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh, làm ăn có bài bản, không theo kiểu trước mắt.

Có thể hiểu, ISO 9000 là thuật ngữ chung về bộ tiêu chuẩn và hệ thống quản trị chất lượng, là những tiêu chuẩn hóa quốc tế nhằm đưa ra chuẩn mực  chung có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, và là hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức làm thế nào để đạt được chất lượng và nâng cao khả năng thỏa mãn khách hàng thông qua hệ thống quản trị chất lượng.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO ban hành vào năm 1987, và được rà soát sửa đổi lần thứ nhất vào năm 1994, và sửa đổi lần thứ hai vào năm 2000.

Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2008

Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2008

Mục tiêu áp dụng của bộ tiêu chuẩn ISO là thiết lập hệ thống quản trị chất lượng quản lý nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng nhằm thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm 27 tiêu chuẩn, trong đó quan trọng nhất là 3 tiêu chuẩn ISO 9001, 9002, 9003 đã được sử dụng làm cơ sở cho việc chứng nhận hệ thống chất lượng của bên thứ 3. Tất các tiêu chuẩn quốc tế cần phải được xem xét ít nhất 5 năm một lần để xác định khả năng chấp nhận, sửa đổi hoặc huỷ bỏ.

ISO 9001: quy định hệ thống chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt dịch vụ.

ISO 9002: quy định hệ thống chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và dịch vụ.

ISO 9003: quy định hệ thống chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng.

ISO đã chính thức ban hành bộ tiêu chuẩn ISO 9000- phiên bản năm 2000 (soát xét lại lần 2) gồm 4 tiêu chuẩn chính, được ban hành vào ngày 15/12/2000.

Bộ tiêu chuẩn 9000:2008 bao gồm những nội dung chính sau đây

ISO 9000:  Hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở và thuật ngữ.

ISO 9001:  Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu chung.

ISO 9002:  Hệ thống quản lý chất lượng – hướng dẫn cải tiến hiệu quả hoạt động.

ISO 10011: Các hướng dẫn về đánh giá hệ thống quản lý.

Các lĩnh vực trong quản lý chất lượng được đề cập đến trong hệ thống ISO 9000 rất đa dạng, bao gồm: chính sách chất lượng, bao gói, phân phối, kiểm soát tài liệu, thiết kế triển khai sản xuất, đào tạo, cung ứng…

ISO 9001: 2008, Quality management system- Requirements (Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu), là phiên bản thứ 4 của tiêu chuẩn trong đó phiên bản đầu tiên được ban hành vào năm 1987 và đã trở thành chuẩn mực toàn cầu đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng trong các mối quan hệ nhà cung cấp và khách hàng. []

Tại Việt Nam, Tổng cục đo lượng chất lượng đã có quyết định chấp nhận bộ tiêu chuẩn này thành TCVN, ngay khi bộ ISO 9000:2000 được ban hành, và tới nay, bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2008 đã đem lại rất nhiều lợi ích cho các tổ chức nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong quá trình hoạt động.

 

5 (100%) 1 vote

Lời Bình Luận