Một số khái niệm về chất lượng sản phẩm

Chất lượng” là khái niệm vô cùng quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người dân, và cũng là khái niệm được nhắc đến nhiều trong các tổ chức, các doanh nghiệp.

Chất lượng là gì?.

Theo tổ chức kiểm tra chất lượng Châu Âu (EOQC) thì khái niệm chất lượng được hiểu là:

Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người tiêu dùng“.

Theo tiêu chuẩn của Australia (AS1057-1985), chất lượng được hiểu như sau:

Chất lượng là sự phù hợp với mục đích“.

Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa ISO, trong dự thảo DIS 9000:2000, đã đưa ra định nghĩa sau

Chất lượng là khả năng của tập hợp các đặc tính của một sản phẩm, hệ thống hay qúa trình để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên có liên quan“.

Như vậy, tùy theo đối tượng mà khái niệm chất lượng sẽ được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, tuy nhiên định nghĩa mà ISO đưa ra có thể được coi là định nghĩa được sử dụng trong phạm vi nghiên cứu của luận văn này.

Một số khái niệm về chất lượng sản phẩm

Một số khái niệm về chất lượng sản phẩm

Từ các định nghĩa trên, tác giả tổng hợp lại một số đặc điểm cơ bản về chất lượng . Cụ thể:

Chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu.

Đặc điểm này là đặc điểm quan trọng nhất của chất lượng. Nếu SPDV đảm bảo được nhu cầu của người tiêu dùng có nghĩa là SPDV có chất lượng. Ngược lại, dù có áp dụng công nghệ hiện đại hay các chính sách khác mà SPDV không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì SPDV đó có chất lượng kém.

Chất lượng luôn biến động theo thời gian, không gian, điều kiện sử dụng.

Đặc điểm này xuất phát từ đặc điểm trên của chất lượng. Do chất lượng được đo bởi sự thỏa mãn nhu cầu, mà nhu cầu luôn luôn biến động nên chất lượng cũng luôn luôn biến động theo thời gian, không gian, điều kiện sử dụng.

Khi đánh giá chất lượng của một đối tượng, ta phải xét và chỉ xét đến mọi đặc tính của đối tượng có liên quan đến sự thỏa mãn những nhu cầu cụ thể.

Các nhu cầu này không chỉ từ phía khách hàng mà còn từ các bên có liên quan, ví dụ như các yêu cầu mang tính pháp chế, nhu cầu của cộng đồng xã hội.

Bên cạnh đó, chất lượng còn có hai đặc điểm sau:

Nhu cầu có thể được công bố rõ ràng dưới dạng các qui định, tiêu chuẩn nhưng cũng có những nhu cầu không thể miêu tả rõ ràng, người sử dụng chỉ có thể cảm nhận chúng, hoặc có khi chỉ phát hiện được trong chúng trong quá trình sử dụng.

Chất lượng không phải chỉ là thuộc tính của sản phẩm, hàng hóa mà ta vẫn hiểu hàng ngày. Chất lượng có thể áp dụng cho một hệ thống, một quá trình.

Rate this post

Lời Bình Luận