Quản lý là gì? Khái niệm Quản lý chất lượng

Để hiểu về khái niệm “Quản lý chất lượng”, trước tiên, đề tài cần tìm hiểu về khái niệm “Quản lý”. Đây là khái niệm thường xuyên xuất hiện trong đời sống hằng ngày cũng như trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Vậy, Quản lý là gì?

Theo Mary Parker Follett (1868-1933), một nhà văn, một nhà quản lý nổi tiếng trên thế giới vào đầu thế kỷ XX với những cách hiểu về quản lý và quản trị rất khác biệt trong giai đoạn đó và có giá trị về sau này, bà định nghĩa quản lý là “nghệ thuật khiến công việc được làm bởi người khác”.

Như vậy, “Quản lý” là đặc trưng cho quá trình điều khiển và dẫn hướng tất cả các bộ phận của một tổ chức, thường là tổ chức kinh tế, thông qua việc thành lập và thay đổi các nguồn tài nguyên (nhân lực, tài chính, vật tư, trí thực và giá trị vô hình).

Theo Henry Fayol, (1841 – 1925), một học giả người Pháp quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực quản lý và nổi tiếng bởi thuyết quản lý Fayol gây được sự chú ý trong giai đoạn thuyết quản lý theo khoa học của F.W.Taylor được truyền bá rộng rãi từ Mỹ sang châu u với ảnh hưởng lớn suốt nửa đầu thế kỷ XX, Ông cho rằng, những công việc của một nhà quản lý bao gồm: xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm soát []. Quản lý nói chung hay quản lý doanh nghiệp nói riêng bao gồm những đề tài chính sau: Hoạch định, Tổ chức, Bố trí nhân lực, Lãnh đạo/động viên và kiểm soát.

Quản lý là gì? Khái niệm Quản lý chất lượng

Quản lý là gì? Khái niệm Quản lý chất lượng

Vậy, khái niệm Quản lý chất lượng được hiểu như thế nào?.

Có thể hiểu, quản lý chất lượng là tổng thể các biện pháp kinh tế kỹ thuật hành chính tác động lên toàn bộ quá trình hoạt động của mọi tổ chức, doanh nghiệp để đạt được mục đích đó với chi phí xã hội thấp nhất.
Tùy thuộc vào cách nhìn nhận của các học giả và phạm vi nghiên cứu của từng công trình khoa học mà khái niệm này được hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau.

Theo tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO 9000 thì “Quản lý chất lượng” được hiểu theo khía cạnh sau:

“Quản lý chất lượng là một tập hợp các hoạt động chức năng quản lý chung, nhằm xác định chính sách chất lượng, mục đích trách nhiệm và thực hiện chúng thông qua các biện pháp như lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống chất lượng”.

Theo Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam, khái niệm “Quản lý chất lượng” được hiểu là:

“Quản lý chất lượng đảm bảo cho công ty làm đúng những việc phải làm và những việc quan trọng. Nếu các công ty muốn cạnh tranh trên thị trường quốc tế, phải tìm hiểu và áp dụng các khái niệm về quản lý chất lượng có hiệu quả.
Quản lý chất lượng là các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng”.

Như vậy, theo ý kiến của tác giả, sau quá trình tổng hợp các tài liệu tham khảo có uy tín cũng như nhìn nhận thực tế áp dụng tại Việt Nam, ta có thể hiểu khái niệm “Quản lý chất lượng” như là một tập hợp những hoạt động quản lý như hoạch định, tổ chức, bố trí nhân sự, lãnh đạo, động viên, triển khai các hoạt động cũng như kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp, tổ chức đó đảm bảo về mặt chất lượng sản phẩm

Rate this post

Lời Bình Luận